วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทย

25 ม.ค. 2024
18

สถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทย

สลากกินแบ่งรัฐบาล: มรดกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสําคัญในสังคมไทย

สลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยมาช้านาน มีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลและสังคม รวมถึงเป็นแหล่งความบันเทิงและความหวังให้กับประชาชนจํานวนมาก

สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2481 โดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เพื่อนําเงินรายได้มาใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ ต่อมาใน พ.ศ. 2517 จึงได้จัดตั้ง สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นมาดูแลสลากกินแบ่งอย่างเป็นทางการ

สลากกินแบ่งรัฐบาลมีหลายประเภท เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เดือน สลากกินแบ่งรัฐบาลชุดพิเศษ และสลากกินแบ่งรัฐบาลอื่นๆ อีกมากมาย สลากแต่ละชุดจะมีรูปแบบ วิธีการจับสลาก และโอกาสถูกรางวัลแตกต่างกันไป

สถิติยอดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2564 มียอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้น 92,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 14% โดยสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เดือน มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดถึง 79% ของยอดขายรวม

นอกจากนี้ สถิติแสดงให้เห็นว่าประชาชนคนไทยนิยมซื้อสลากกันอย่างแพร่หลาย โดยมีอัตราการถือครองสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อประชากร 100 คน สูงถึง 61 ใบในปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับของสังคมไทยที่มีต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาช้านาน

สรุปได้ว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เป็นแหล่งรายได้หลักของภาครัฐ ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยให้การยอมรับและเล่นสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยสถิติยอดขายและการถือครองที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและวัฒนธรรมไทยสืบไป